08-02-2016

Vanuit de kerk

Vanuit de kerk zijn een aantal commissies en werkgroepen actief. van Contactgroep tot werkgroep Roemenie zijn ze onmisbaar in een goed functionerende gemeente.

Contactgroep (Evangelisatie)

De Contactgroep wil onze gemeente bewust maken van haar missionaire taak in de wereld.

De Contactgroep bestaat uit:

Ed Zietsma: voorzitter
Roelie Zietsma: secretaris
Jissie Boersma
Er zijn nog 2 vacatures!

Wereldgebedsdienst
Een aantal mensen uit ons dorp verzorgt de jaarlijkse wereldgebedsdienst. Het doel van de wereldgebedsdienst is voorbede te doen voor de nood in de wereld. Tijdstip: eerste vrijdag in maart, óf in de middagdienst op de eerstvolgende zondag.

Werkgroep Kerk – School – Gezin
Deze werkgroep bestaat uit: vertegenwoordigers van de kerkenraad, de school, de zondagsschool en het gezin. Zij doet de praktische voorbereiding van een aantal projecten per jaar, waarbij de vier genoemde geledingen nauw betrokken

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is door de kerkenraad aangesteld.

Zij organiseert avonddiensten, zoals de Iona-vieringen, de Taizé-vieringen en de avondgebeden in de 40-dagentijd voor Pasen. Zij bereidt ook de diensten rond Pasen deels voor, soms in samenwerking met andere commissies.

De laatste jaren heeft zij ook een “kuiertocht” aan het begin van de zomer georganiseerd, waarbij we gezamenlijk wandelen naar een kerkgebouw in de buurt. Daarnaast volgt de Commissie Eredienst de liturgische ontwikkelingen in de PKN en doet voorstellen voor vernieuwingen. Ze weegt daarbij de verschillende belangen af, zoals de band met de kerkelijke traditie enerzijds en de behoefte aan eigentijdse vormen anderzijds. Het beleidsplan van onze gemeente benadrukt dat daar een evenwicht tussen moet bestaan.

De commissie bestaat uit Ds. W.L. de Jong: voorzitter, Marga v.d. Meulen-Joosten, Griet Holtrop-de Jong, Jaap Posthumus, Tetty Sikma-Puite. Er wordt nog gezocht naar 1 of 2 nieuwe leden voor de commissie.

Werkgroep “Celebration Time”

Deze werkgroep heeft als doel het regelmatig organiseren van laagdrempelige diensten voor mensen, jong en oud, van binnen en buiten de kerk.

De werkgroep bestaat uit   Nelly Brouwer, Baukje Boersma, Tietsje Boersma, Sietske Posthumus (secr.), Annechien van der Veen, Aukje Marinus, Greetje Visser, Jitske Dijkstra, Jellie Fennema en Alberta Kuipers.

Werkgroep Roemenië Comité
Deze werkgroep onderhoudt namens het gehele dorp contacten met het dorp Vita, dat gelegen is in het Hongaarstalige deel van Roemenië. Door middel van acties en inzamelingen probeert men geld bijeen te brengen om zo hulp in Roemenië mogelijk te maken.

De leden van het Comité zijn:

Paul Moore (voorzitter)
Tamme Posthumus (penningmeester)
Pieter van der Bij
Uilkje Reitsma
Jitze Kerkstra
Durk Johan Annema
Jaap Posthumus en Ymkje Zwanenburg blijven als adviserend lid aan het Comité verbonden.

Ga terug naar de vorige pagina