--

Paaszondag 31 maart 2024

Sjoch Him ferskinen, Jezus jimme Hear, ivich binn’ jim sines, twivelje net mear.
Om wat jim ûntfongen, folk fan syn ferbûn, wol no optein sjonge: Kristus had oerwûn! Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,
Jo dy’t de fiktoarje no behelle ha!

Ga terug naar de vorige pagina