Uit onze agenda's

zondag

04

juni

Kerkdienst - Frysk Leesdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

woensdag

07

juni

Extra gemeente-avond i.v.m. het beroepingswerk
Aanvang: 19.45

zondag

11

juni

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

woensdag

14

juni

Vergadering Diaconie - in MFC de Beijer
Aanvang: 19.45

donderdag

15

juni

Vergadering College van Kerkrentmeesters - in MFC de Beijer
Aanvang: 19.45

Werkgroepen

Voor een goed functionerende en maatschappelijk betrokken gemeente zijn diverse commissies, werkgroepen en stichtingen verbonden aan de kerk. Hieronder vind u een opsomming van werkgroepen welke verbonden zijn aan de kerk.

Verbonden met de kerk

Naast de commissies en werkgroepen vanuit de kerk zijn er ook een groot aantal stichtingen en instanties verbonden aan de kerk die zorgen voor een maatschappelijk betrokken gemeente.

Stichting Zorgcombinatie Interzorg, voor thuiszorg en maatschappelijk werk
De Prot.Chr. Stichting voor Thuiszorg (voorheen “Stichting Hallum”) maakt deel uit van de Zorgcombinatie Interzorg te Ferwert, waartoe ook het Maatschappelijk Werk behoort, naast WoonZorgCentrum en Dienstencentrum. Iedereen kan donateur worden van deze stichting, en ieder lid van onze gemeente kan gebruik maken van de voorzieningen die zij bieden.

De afdeling Thuiszorg begeleidt en verzorgt mensen in de thuissituatie en verleent diensten op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden. Iedereen die thuis hulp nodig heeft, kan dus een beroep doen op Thuiszorg. De aanvraag voor thuiszorg loopt altijd via het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een verwijzing via huisarts of specialist is niet nodig.

U kunt het C.I.Z. rechtstreeks benaderen via tel nummer 088 – 6677777 of contact opnemen met Thuiszorg via 0518 – 418333. In beide gevallen neemt een medewerker van het C.I.Z. zo snel mogelijk contact met u op.

De afdeling Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen, wanneer ze zelf bepaalde zaken niet meer kunnen oplossen. Het kan hierbij gaan om zowel materiële als immateriële problemen. De maatschappelijk werkers bieden hulp aan vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij deskundigheid en zorg voor de naasten centraal staan. Van belang zijn hierbij goede contacten met huisartsen, de thuiszorg en de kerken.

Indien nodig verwijst de maatschappelijk werker door naar een andere instantie. Ook voor de inschakeling van maatschappelijk werk is een verwijzing van de (huis)arts niet noodzakelijk. Aanvragen voor maatschappelijk werk kunnen dagelijks worden gedaan tussen 8.30 en 9.30 uur. De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar onder telefoonnumer 0518 – 418333. Voor meer informatie kunt u eerst ook terecht bij één van de diakenen.

Chr. Brassband Soli Deo Gloria
Dirigent Reimer Jan Rondaan uit Franeker.
Voorzitter Jelle Theun Terpstra.
Secretaris Gerard Douwes.
Penningmeester Johannes Douwes

Het korps speelt iedere donderdagavond vanaf 19.45 uur in het MFC “de Beijer”
Verder wordt het door u bewaarde oud papier door leden van het korps, samen met een aantal vrijwilligers, opgehaald en wel iedere eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 11 uur. Ook kunt u het rond datzelfde tijdstip zelf bij de containers brengen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon is: Jaap Posthumus, T.S.Siniawei 35, tel.422519   j.posthumus@gmail.com

Uitvaartvereniging Gedenkt te Sterven
Voorzitter Dhr. T. Posthumus, Hearewei 44, 9104 CV Damwâld. Tel. 0511-423093
Secretaris Mevr. H. Postma, Melkemawei 36, 9105 LC Rinsumageast. Tel. 0623883531, email: secretaris@gedenkttesterven.nl
Penningmeester en ledenadministratie, Dhr. P.C. Moore, Tsjerkestrjitte 8, 9105 LA Rinsumageast. Tel. 0511-425228, email: penningmeester@gedenkttesterven.nl
Bode Mevr. M. Zeilinga, de Schans 9, 9101 HR Dokkum, tel. 0519–297280. email. info@uitvaartzorg-zeilinga.nl
Internet: www.gedenkttesterven.nl, www.uitvaartzorg-zeilinga.nl

Christelijke Jonge Vrouwenclub “D’r Tusken Yn”
Mw. Jeltsje de Vries + Mw. Aafke Oosterkamp(presidente’s)
Mw. Inge Vlaming (penningmeesteresse)

Men vergadert eens per maand op donderdagavond in het MFC de Beijer

Vrouwenclub “Dient elkander door de Liefde”
Mw. A. de Vries (presidente)
Mw. H. Geertsma (vice-presidente)
Mw. C. Kooistra (penningmeesteresse)

Men vergadert eens in de drie weken op maandagavond in het MFC de Beijer

Onderweg PGClaercamp ons plaatselijk kerkblad:
Rabobank Noordoost Friesland, IBAN:NL37 RABO034.33.65.32