protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

20

januari

Kerkdienst - Avondmaalsdienst in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

maandag

21

januari

Vergadering - Grote kerkenraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.45

zondag

27

januari

Zangdienst - Liederen vlg.Engelse traditie in Alexanderkerk
Aanvang: 19.30

zondag

03

februari

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

woensdag

06

februari

Bijeenkomst - Club groep 8 in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.00 - 20.30

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf juli 2018 als volgt samengesteld:

Ouderlingen
E. Tilma (voorzitter)
G. Holtrop – de Jong (scriba) scriba@claercamp.com
A. Marinus & Th. Thijssen (ouderling pastoraat)
S. van Wieren – Terpstra (ouderling pastoraat 75+)
M. van der Meulen – Joosten (commissie erediensten)

Jeugdouderlingen

N. Brouwer-Kingma jeugdouderling@claercamp.com
J. van Diggelen – Jorritsma jeugdouderling@claercamp.com

Diakenen

A. Elzinga (voorzitter)
A. Posthumus – Eelkema ( secretaris) diaconie@claercamp.com
H. Lap – van Wieren (penningmeester)
R. van der Velde (jeugd)
W. Holtrop
D.J. Annema

Kerkrentmeesters

W. van der Heide (voorzitter)
Tj. Posthumus – Boersma (secretaresse)
R. van Wieren (penningmeester) kerkrentmeesters@claercamp.com
J. Huismans
Th. Elzinga (ouderling)
Tj. de Vries (ouderling)
J. Terpstra (ouderling)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: Erik Tilma, Wicher van der Heide, Wieger Holtrop, Griet Holtrop en ds Wybren de Jong

De predikant en de pastoraal werker

Ds. W.J. de Jong is predikant van PG Claercamp en is voor 80% werkzaam in onze gemeente.

Ds. de Jong is te bereiken op  0511-701754 en zijn e-mailadres is predikant@claercamp.com

Onze kerkelijk werker is mevr. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp.
Haar telefoonnummer is 0613573991 en haar e-mailadres is kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met ds. de Jong of mevr. Marinus. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!