protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

01

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

woensdag

04

november

Kerkdienst - Dankdag Gewas en arbeid in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

zondag

08

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

zondag

15

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11:00

zondag

22

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk
Aanvang: 09:30

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf juli 2018 als volgt samengesteld:

Ouderlingen
Voorzitter: vacant (vervangend voorzitter is ds. de Jong)
D. Houtstra – de Vries (scriba) scriba@claercamp.com
A. Marinus & Th. Thijssen (ouderling pastoraat)
A. v.d. Veen – de Vries (ouderling pastoraat 75+)
M. van der Meulen – Joosten (commissie erediensten)

Jeugdouderlingen

S. Meindertsma de Jong jeugdouderling@claercamp.com
J. van Diggelen – Jorritsma jeugdouderling@claercamp.com

Diakenen

D.J. Annema (voorzitter)
A. Posthumus – Eelkema ( secretaris) diaconie@claercamp.com
H. Lap – van Wieren (penningmeester)
H. Burmania – Talma (jeugd)
W. Holtrop
J. Braaksma

Kerkrentmeesters

J. Kerkstra (voorzitter / ouderling)
Tj. Posthumus – Boersma (secretaresse / ouderling)
R. van Wieren (ouderling / penningmeester) kerkrentmeesters@claercamp.com
S. Fennema (ouderling)
P. Moore (ouderling)
J. Terpstra (ouderling)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: Wieger Holtrop, Jitze Kerkstra en ds. Wybren de Jong

De predikant en de pastoraal werker

Ds. W.J. de Jong is predikant van PG Claercamp en is voor 80% werkzaam in onze gemeente.

Ds. de Jong is te bereiken op  0511-701754 en zijn e-mailadres is predikant@claercamp.com

Onze kerkelijk werker is mevr. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp.
Haar telefoonnummer is 0613573991 en haar e-mailadres is kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met ds. de Jong of mevr. Marinus. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!