protestantse gemeente
Rinsumageast / Sibrandahûs

Uit onze agenda's

zondag

18

november

Kerkdienst - in Alexanderkerk
Aanvang: 11.00

zondag

18

november

Kerkdienst - Taizeviering in Alexanderkerk
Aanvang: 19:30

maandag

19

november

Vergadering - Grote kerkenraad in MFC/ It Ljochte Fjild
Aanvang: 19.45

donderdag

22

november

Vergadering - Celebration Time in MFC/ Tjaerdastate
Aanvang: 20.00

zondag

25

november

Kerkdienst - Herdenking overledenen in Alexanderkerk
Aanvang: 09.30

De kerkenraad

De kerkenraad is vanaf juli 2017 als volgt samengesteld:

Ouderlingen
Erik Tilma (voorzitter)
Griet Holtrop – de Jong (scriba) scriba@claercamp.com
Aukje Marinus & Theo Thijssen (ouderling 75+)
Seppy van Wieren (ouderling 75+)
Marga van der Meulen – Joosten (commissie erediensten)
Wicher van der Heide – Terpstra (ouderling kerkrentmeester, vz)
Tjitske Posthumus – Boersma (kerkrentmeester, secr.)
Theun Elzinga (ouderling kerkrentmeester)
Tjerk de Vries (ouderling kerkrentmeester)
Nelly Brouwer en  Janny van Diggelen (jeugdouderlingen) jeugdouderling@claercamp.com

College van diakenen
mw. A. Elzinga (diaken, vz)
A. Posthumus-Eelkema(diaken, secretaris) emailadres: diaconie@claercamp.com
Hannie Lap (diaken, penningmeester)
R. van der Velde(diaken, jeugd)
Wieger Holtrop (diaken)

DJ Annema (diaken)

 

College van kerkrentmeesters
Sybren Plat (ouderling kerkrentmeesters, voorzitter)
Tjip van der Galien (ouderling kerkrentmeester)
Theun Elzinga (ouderling kerkrentmeester)
Tjerk de Vries (ouderling kerkrentmeester)
Tjitske Posthumus (kerkrentmeester, secretaris)
Rients van Wieren (kerkrentmeester, penningmeester) emailadres: kerkrentmeesters@claercamp.com
Wicher van der Heide (kerkrentmeester)
Jimmy Huismans (kerkrentmeester)

Alle kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen en de predikant.
Leden: Erik Tilma, Siebren Plat, Klaasje de Vries-Dijkstra, Wiepie Kooistra—van der Veen en ds Wybren de Jong

De predikant en de pastoraal werker
Sinds 7 juli 2013 hebben wij een nieuwe predikant, namelijk Ds. W.J. de Jong.
Hij voor 80% werkzaam in onze gemeente.
Zijn telefoonnummer is 0511-701754 en zijn email-adres is predikant@claercamp.com

Onze kerkelijk werker is Mevr. G.van der Galiën uit Damwâld.
Haar telefoonnummer is 0511- 422957 en haar email-adres is  kerkelijkwerker@claercamp.com

Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kunt u contact opnemen met Ds. W.J. de Jong of mevr.G. van der Galiën. Ook bij geboortes willen predikant en pastoraal werker graag bericht hebben. In het algemeen geldt: bij mutaties (verhuizingen binnen of naar buiten het dorp, berichten van geboorte en overlijden) graag contact opnemen met de gemeenschappelijke kerkenraad (de scriba en/of de wijkouderling). Laat in ieder geval iets van u horen!