Uit onze agenda's

zondag

10

december

Jeugddienst in de Alexanderkerk
Aanvang: 13.30

zondag

17

december

Kliederkerk in de Kerk - 3e advent in de Alexanderkerk
Aanvang: 10.00

zondag

24

december

Kerstnachtdienst
Aanvang: 21.00

maandag

25

december

Kerstviering
Aanvang: 10.00

zondag

31

december

Kerkdienst
Aanvang: 19.30

De Sneinskrante

Elke zondag, voor aanvang van de dienst, is er een Sneinskrante beschikbaar met informatie over de diensten en, zo mogelijk, de liturgie. Verder de meest actuele mededelingen over bepaalde activiteiten en vergaderingen, wie er in welk ziekenhuis liggen en wie weer thuis zijn gekomen, wie de bloemengroet uit de gemeente ontvangen, enz.
De redactie wordt gevormd door:
Gerrit Kuipers   Mr. Frenkelstr.20    tel: 425238
Arend Leijstra   Burmaniastrjitte 10  tel: 422104
Wilt u iets publiceren op de Sneinskrante, dan kunt u uw kopij inleveren vóór donderdagavond 20.00 uur via het algemene emailadres sneinskrante@claercamp.com   Aangezien de Sneinskrante beperkte ruimte beschikbaar heeft, is het noodzakelijk dat u de kopij zo kort mogelijk houdt. De Sneinskrante kunt u ook downloaden vanaf de website van de PGClaercamp.De gemeenteleden, die door omstandigheden niet meer in de kerk komen en regelmatig luisteren voor de radio kunnen de zondagskrant ontvangen door zich hiervoor aan te melden bij de scriba van de kerkenraad.

“Onderweg” (plaatselijk kerkblad) 

Onze Protestantse Gemeente Claercamp heeft een maandelijks con­tact­blad “On­derweg”. Hierin wordt uitgebrei­d op een aantal zaken inge­gaan. Onder andere de kerkdiensten, voorgangers, verslagen van kerkenraads­vergaderingen e.d.
Ook U kunt daarin schrijven. De kopij moet worden ingeleverd bij  H. de Boer-Dongstra, Tjaerdawei 1. Dit kan schriftelijk of via e-mail: onderweg@claercamp.com
De redactiecommissie van “Onderweg” bestaat uit:
Hanneke de Boer,  redactie-secretariaat, Tjaerdawei 1  Tel: 423077
Henk de Vries,    verspreiding, Tjaerdawei 24 Tel: 421409
Gelske van Hijum, de Kapelle 12
Paulien Moore,    opmaak, Kootstertille
“Onderweg” wordt gedrukt in “de Pastorie”, de dagbestedingsplek die wordt beheerd door Paulien Moore.

Geandewei (provinciaal kerkblad)

Via de kerk hebben we een collectief abonnement op het provinciaal S.o.W.-kerkblad “Geandewei”, dat eens per veertien dagen verschijnt. De abonnementsprijs bedraagt € 28,00 per jaar. Henk Visser, Hearewei 47 (tel. 425645) doet de centrale registratie en regelt de verspreiding. Nieuwe abonnementen of het opzeggen van bestaande abonnementen kunt u telefonisch of per e-mail: g.m.visser@live.nl aan hem doorgeven. De nieuwsvoorziening vanuit onze gemeente wordt verzorgd door fam. R. van Wieren, van Burmaniastr. 1 (tel. 423639). Wilt U iets geplaatst zien in “Geandewei”, lever dan bij hen de tekst in, uiterlijk op zaterdag vóór 19.00 uur. Dit kan schriftelijk of via e-mail: pgclaercamp@geandewei.nl