22-09-2024

Tsjerketsjinst – FRYSK

Op snein 22 septimber 2024 yn de Alexandertsjerke

Extra informatie

Datum: 22-9-2024
Oanfang: 9.30 oere
Lokaasje: Alexandertsjerke
Soart: Tsjerketsjinst
Opmerking: FRYSK
Foargonger: Mefrou G. Bies, Burgum
Kollekte: Diakony / Tsjerklik wurk yn Rinsumageast en Sibrandahûs
Tredde kollekte: Missionair wurk
Oargelist: Jetze Boersma
Ga terug naar de vorige pagina